Ochrana osobných údajov

Informácie pre dotknutú osobu


Vážený zákazník, uchádzač o zamestnanie/ ďalej len ,,dotknutá osoba“/,


obchodná spoločnosť TESPRA TRENČÍN s.r.o., Braneckého 179, Trenčín 911 01

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 16723/R

konajúca konateľom: František Bouchner, konateľ firmy IČO: 36 357 685/ ďalej len ,,prevádzkovateľ,“/ vyžaduje Vaše osobné údaje.

Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradým záujmom. Spoločnosť realizuje najmä stavebnú činnosť.

Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako zabezpečujeme ich bezpečnosť:


Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

TESPRA TRENČÍN s.r.o.

Braneckého 179

Trenčín 911 01

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 16723/R

konajúca konateľom: František Bouchner, konateľ firmy

IČO: 36 357 685

tel. kontakt: 0905 583 404

e- mail: tespra@tespra.sk


Aké osobné údaje spracúva prevádzkovateľ a na aký účel?


Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v nadväznosti na ustanovenia Všeobecného nariadenia o ochrane údajov /GDPR/.


Zákazník:

Bežné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, za účelom uzatvorenia konkrétnej zmluvy na realizáciu obchodu a uplatnenia právnych nárokov vyplývajúcich z konkrétnej zmluvy, ďalej kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo. Vymedzené osobné údaje sú teda spracúvané na účely plnenia zmluvy. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie uzatvorenia zmluvného vzťahu so zákazníkom.

Doba uchovávania údajov: v súlade so zásadou minimalizácie, po nevyhnutnú dobu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


Uchádzač o zamestnanie:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rok narodenia, za účelom uzatvorenie pracovného pomeru, dohôd v zmysle Zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, Poskytovanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na účel plnenia zmluvy. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie uzatvorenia zmluvného vzťahu s uchádzačom o zamestnanie.

Doba uchovávania údajov: v súlade so zásadou minimalizácie, po nevyhnutnú dobu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.


Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


Aké máte práva?


Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese poverenej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u zamestnávateľa.. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.